Flirts.lv Noteikumi

Uzsākot Flirts.lv lietošanu un izmantojot tā pakalpojumus, Tu piekrīti šiem lietošanas noteikumiem, nosacījumiem un piemērojamajiem tiesību aktiem. Ja Tu nepiekrīti šiem noteikumiem, Tu nevari lietot Flirts.lv (iepazīšanās vietni).

Flirts.lv ir interneta iepazīšanās portāls pieaugušajiem. Tāpēc, lai Tu varētu kļūt par tā lietotāju, Tev ir jābūt vismaz 18 gadus vecam. Piekrītot šiem noteikumiem, Tu apliecini, ka Tavs esi sasniedzis 18 gadu vecumu. Cilvēkiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem vai kuri nepiekrīt šiem noteikumiem, nekavējoties ir jāpārtrauc reģistrācija un jāizreģistrējas no vietnes Flirts.lv.

 1. Tikai reģistrētās personas var kļūt par Flirts.lv lietotāju un izmantot visus portāla pakalpojumus.
 2. Reģistrēties var tikai personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu un kuras ir sniegušas korektu un pilnīgu informāciju par sevi. Reģistrējoties ir aizliegts izmantot citas personas datus vai failus. Flirts.lv ir tiesības izvērtēt, vai lietotāja sniegtā informācija reģistrējoties ir korekta, pilnīga un precīza. Flirts.lv (iepazīšanās portālam) ir tiesības izdzēst Lietotāju no reģistrēto lietotāju saraksta (izdzēst reģistrētos lietotājus) un (vai) vai pieņemt citus mērus, ja Lietotājs nav sniedzis korektu, pilnīgu un precīzu informāciju par sevi.
 3. Lietotājam ir pienākums norādīt savu e-pasta adresi, tālruņa numuru vai Facebook profilu. Pretējā gadījumā viņam/viņai tiks liegti izmantot iepazīšanās portāla pakalpojumi.
 4. Sniedzot par sevi nekorektu informāciju, Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par kaitējumiem, kas ir nodarīti vai var tikt nodarīti Flirts.lv un/vai citiem portāla Lietotājiem.
 5. Lietotāja profils tiek radīts, izmantojot noradītos datus un informāciju. Kad profils ir izveidots, Lietotāja profila informācija kļūst pieejama citiem lietotājiem.
 6. Lietotājs citiem lietotājiem var piemērot savu profila datu aizliegumu, izvēloties atbilstošos uzstādījumus savā profilā.
 7. Flirts.lv nav atbildīgs par Lietotāja izveidotā profila informācijas pieejamību un sasniedzamību citiem lietotājiem un (vai) trešajām personām.
 8. Tikai un vienīgi Lietotājs pats ir atbildīgs par sava lietotājvārda un paroles (turpmāk tekstā - pieejas datu) konfidencialitātes saglabāšanu.
 9. Lietotājam ir jānodrošina savu pieejas datu konfidencialitāti un nepieejamību trešajām personām. Ja kādu iemeslu dēļ pieejas dati ir nonākuši trešo personu rīcībā, Lietotājam par to nekavējoties ir jāinformē Flirts.lv (iepazīšanās vietni) un nekavējoties ir jānomaina pieejas datu informāciju, lai pārtrauktu trešo personu pieeju Lietotāja profilam. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkurām trešo personu darbībām viņa profilā, kas ir veiktas, izmantojot Lietotāja pieejas datus.
 10. Flirts.lv ir tiesības, iepriekš neinformējot, nobloķēt vai aizliegt Lietotāja pieeju citu lietotāju profiliem.
 11. Reģistrējoties un sniedzot datus un (vai) informāciju portālam Flirts.lv, Lietotājs piekrīt, ka Flirts.lv ir tiesības izmantot Lietotāja personīgos datus un (vai) citu viņa sniegto informāciju statistikas nolūkos.
 12. Reģistrējoties flirts.lv un piekrītot Lietošanas noteikumiem, Lietotājs piekrīt, ka Pakalpojumu sniedzējs kontrolē un apstrādā Lietotāja personas datus un citu sniegto informāciju. Pakalpojuma sniedzējs var apstrādāt datus šādiem mērķiem:
  1. flirts.lv pakalpojumu sniegšana - indivīdu iespēja iepazīties ar citiem cilvēkiem atbilstoši lietotāja sniegtajai informācijai, publiski paziņojot informāciju par sevi un izmantojot pakalpojumu sniedzēja sniegtos pakalpojumus un līgumisko attiecību izpilde;
  2. tiešais mārketings.
 13. Pakalpojumu sniedzējs apstrādā personas datus, kurus sniedz tikai pats Lietotājs, tādēļ apstrādāto datu apjoms ir atkarīgs no Lietotāja sniegtās informācijas apjoma. Visbiežāk apstrādātie dati ir vārds, uzvārds, lietotājvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, fotoattēls, IP adrese, intereses, korespondences saturs, dzīvesvietas adrese (adrese), dzimums, dzimšanas datums/vecums, pieteikšanās un izrakstīšanās laiks, portāla pārlūkošanas vēsture, ģimenes stāvoklis, kredītkartes numurs un / vai bankas konta numurs
 14. Pakalpojumu sniedzējs nesniedz datus bez Lietotāja piekrišanas nevienai trešai pusei, izņemot gadījumus, kad to pieprasa piemērojamie tiesību akti vai pats pakalpojums. Pašlaik lietotāja dati tiek sniegti apakšuzņēmējiem, kas nodrošina flirts.lv vietnes apkopes pakalpojumus, maksājumu apstrādes pakalpojumus un serveru uzturēšanas pakalpojumus. Šie apakšuzņēmēji piekļūst vai var piekļūt noteiktai Lietotāja informācijai, lai sniegtu savus pakalpojumus. Tomēr, Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka šie apakšuzņēmēji nevar izmantot šo informāciju citiem mērķiem untiesīgi to izmantot tikai tik, cik tas vajadzīgs nepieciešamo funkciju veikšanai.
 15. Reģistrējoties flirts.lv un piekrītot Lietošanas noteikumiem, Lietotājs piekrīt saņemt no vietnes flirts.lv saņemt neierobežotu informācijas, reklāmas un citu informāciju, izņemot reklāmas vai citu informāciju, kas uzskatāma par tiešo tirdzniecību, ja Lietotājs nav piekritis viņa datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos.
 16. Informatīvā, reklāmas un cita informācija var tikt sniegta Lietotājam jebkādā veidā, saskaņā ar datiem, kurus lietotājs ir iesniedzis vietnē. Visbiežāk informācija, ko izmanto tiešās tirdzniecības nolūkos, ir lietotājvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, fotoattēls, IP adrese, intereses, korespondences saturs, dzīvesvieta (adrese), dzimums, dzimšanas datums / vecums, pieteikšanās un izrakstīšanās laiks, vietne pārlūkošanas vēsture. Lietotājam ir tiesības atsaukt piekrišanu, lai saņemtu iepriekš minēto informāciju no flirts.lv, noklikšķinot uz e-pasta ziņojumā “atteikties no ziņu šaņemšanas” , nosūtīt e-pastu uz support@flirts.lv vai rakstiski.
 17. Visa lietotāja informācija, kas tiek sniegta reģistrācijas un vietnes izmantošanas laikā, tiek saglabāta 10 gadus pēc tam, kad datu subjekts pats ir izdzēsis savus datus vai kopš datu subjekta darbības pēdējās aktīvās dienas vietnē. Kad Lietotājs pats izdzēš datus, tie tiek saglabāti neaktīvā datubāzē uz kontrētu laika periodu.
 18. Lietotājs, kurš iesniedzis personu apliecinošu dokumentu vai tiesību aktos noteikto informāciju vai informāciju par elektronisko saziņu (kontaktus), kas ļauj personu identificēt, pēc viņa identitātes apstiprināšanas, ir tiesīgs iegūt bezmaksas piekļuvi saviem datiem, kurus pakalpojuma sniedzējs ir apstrādājis vismaz pēdējā gada laikā, un, lai saņemtu šādu informāciju- no kādiem avotiem un kādi viņa personas dati tika saņemti. Pakalpojuma sniedzējs, saņemot Lietotāja pieprasījumu, sniedz datus Lietotājam rakstiski 30 kalendāro dienu laikā pēc Lietotāja pieprasījuma saņemšanas vai norāda iemeslu atteikumam izpildīt šādu pieprasījumu. Pēc Lietotāja pieprasījuma šie dati jāsniedz rakstiski. Ja Lietotājs, uzzinājis par apstrādātiem datiem, konstatē, ka tie ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, viņam ir tiesības sazināties ar Pakalpojumu sniedzēju (rakstiski, pa e-pastu, caur vietni vai citā formā). Pakalpojumu sniedzējam ir jāpārbauda personas dati un nekavējoties jālabo nepareizie, nepilnīgie, neprecīzie personas dati un / vai jāpārtrauc šādu personas datu apstrāde, izņemot to uzglabāšanu. Lietotājs var iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai par Pakalpojumu sniedzēja (kontroliera) un (vai) datu apstrādes darbības (neveikšanu) 3 mēnešu laikā pēc atbildes saņemšanas vai 3 mēnešu laikā no dienas, kad beidzas atbildes iesniegšanas termiņš
 19. Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības izdarīt grozījumus Lietošanas Noteikumos pēc saviem ieskatiem. Pakalpojuma sniedzējs informē Lietotāju par izmaiņām Noteikumos pa e-pastu vai publicējot www.flirts.lv ne mazāk kā 30 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Pakalpojuma sniedzējs un Lietotājs ir vienojušies par to, ka Lietotājs piekrīt izmaiņām, ja Lietotājs nav izdzēsis kontu 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.
 20. Lietotāji var reģistrēties, sazināties un meklēt citus dalībniekus bez maksas, lai gan dalībnieki, kuri vēlas būt citiem redzamāki un pievērst lielāku uzmanību, var iegādāties papildus pakalpojumus. Papildpakalpojumu pirkšana negarantē tiesības neievērot šos noteikumus.
 21. Ja Lietotāja piekļuve flirts.lv ir ierobežota vai ja Lietotājam ir nav iespējams piekļūt vietnei flirts.lv tādu iemeslu dēļ, kas nav minēti Lietošanas noteikumos, Lietotājam ir tiesības pieprasīt to pakalpojumu pagarināšanu, par kuriem Lietotājs ir samaksājis, taču kādu iemeslu dēļ nevarēja piekļūt vai piekļuve vietnei bija ierobežota. Pagarināšanas laiks atbilst laika periodam, kurā pakalpojumi nav pieejami, vai piekļuve pakalpojumiem ir bijusi ierobežota. Lietotājam jāpieprasa pagarinājums rakstiski. Atbilstoši apkopes darbiem, piekļuve vietnē flirts.lv un tā pakalpojumiem tiks ierobežota. Flirts.LV informēs Lietotāju par apkopes darbiem, kas tiks veikti tajā pašā dienā. Maksas pakalpojumi tiks pagarināti par periodu, kad flirts.lv un / vai tā pakalpojumi nebija pieejami, vai piekļuve bija ierobežota, ja to pieprasa Lietotājs.
 22. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no flirts.lv sniegtajiem pakalpojumiem, izbeidzot reģistrāciju un dzēšot lietotāja profilu. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no pasūtītajiem papildu pakalpojumiem, nenorādot iemeslu 14 dienu laikā pēc to pasūtīšanas. Atteikuma termiņš beigsies pēc 14 dienām no pasūtītā pakalpojuma noslēgšanas dienas. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs par savu lēmumu atteikties no pasūtītajiem pakalpojumiem ar nepārprotamu paziņojumu pa e-pastu support@flirts.lv.

  Ja jūs atsakaties no pasūtītajiem pakalpojumiem, mēs atgriezīsim no jums visus saņemtos maksājumus, ieskaitot piegādes izmaksas, bez kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs esam informēti par jūsu lēmumu atteikties no pasūtītajiem pakalpojumiem. Mēs veiksim līdzekļu atgriešanu, izmantojot to pašu maksājumu veidu, kādu izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien jūs skaidri nepiekrītat to saņemt citādi.

  Ja jūs uzsākāt lietot pakalpojumu atteikuma termiņa laikā, jums jāatmaksā summa, kas ir proporcionāla tam periodam, cik ilgi pakalpojums tika sniegts un izmantots līdz brīdim, kad jūs paziņojat mums savu atteikšanos no pasūtītajiem pakalpojumiem.

 23. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, ko Lietotājs vai trešās puses radījuši, izmantojot flirts.lv sniegtos pakalpojumus. Lietotājs ir atbildīgs par savām darbībām, it īpaši tajos gadījumos, kad Lietotājs ir ļaunprātīgi vai citādi pārkāpj citas personas tiesības. Pakalpojumu sniedzējs nevar būt atbildīgs par to, kā vietne tiek izmantota, lietotājs, kurš ļaunprātīgi izmantoja vietnes funkcijas, ir atbildīgs par kaitējumu un kaitējumu viņa radītajām darbībām.
 24. Informācija, kuru lietotājs sniedzis flirts.lv, nekļūst par Pakalpojuma sniedzēja īpašumu. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina vietnes informācijas drošību saskaņā ar labāko praksi un likumdošanas prasībām, taču Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par kaitējumu, ko lietotāji rada sev, kopīgojot konfidenciālus datus - Pakalpojumu sniedzējs nevar būt atbildīgs par faktu, ka lietotājs ir koplietojis privātu vai publisku informāciju tīmekļa vietnē (piemēram, tālruņu numurus, e-pasta adreses, sociālo kontu profilus utt.) vai privātas sarunas laikā, un šīs informācijas saņēmējs to ir kopīgojis ar trešajām pusēm.
 25. Lietotājam jāatturas no jebkādām darbībām, kas var kaitēt vietnei flirts.lv, citiem lietotājiem vai trešajām personām.
 26. Saturs, kas ir aizliegts ar Latvijas Republikas likumdošanu un starptautisko likumdošanu, ir aizliegts arī vietnē flirts.lv. Zemāk norādīts daļējs saraksts ar darbībām kuras ir aizliegtas tīmekļa vietnē:
  1. veicina jebkāda veida rasismu, naidu vai fizisku kaitējumu jebkurai cilvēku grupai vai indivīdam;
  2. ikvienas personas goda un cieņas aizskaršana, uzņēmējdarbības reputācijas graušana (un līdzīgi);
  3. pārkāpj kādas personas privātumu;
  4. var sabojāt vai apdraudēt kādas personas veselību, dzīvību un/vai īpašumu;
  5. pārkāpj autortiesības;
  6. varētu pārkāpt jebkādus Latvijas Republikas likumus, Eiropas Savienības tiesību aktus, starptautiskos līgumus un citus līgumus.
 27. Flirts.lv ir tiesības dzēst Lietotāja fotogrāfiju, ja tas pārkāpj flirts.lv noteikumus un attēlu, kuru tas cenšas saglabāt. Galvenie foto augšupielādes noteikumi:
  1. Lietotāja sejai jābūt redzamai fotoattēlā;
  2. Fotoattēlam jābūt vismaz 300x300 pikseļiem;
  3. Fotoattēla izmērs nedrīkst būt lielāks par 20 Mb;
  4. Fotoattēlā nedrīkst būt jebkāda veida nevēlama informācija;
  5. Fotoattēlā nedrīkst būt nekāda veida vardarbības, tostarp jebkāda veida vardarbības veicināšanas vai vardarbības pazīmes;
  6. Fotoattēlam jābūt Lietotāja īpašumam;
  7. Fotoattēlā nedrīkst būt nekāda veida reklāma (piemēram, ūdenszīmes, logotipi utt.)
  8. Fotogrāfijā nedrīkst būt nepilngadīgi cilvēki;
  9. Fotoattēlus nedrīkst vairākkārt augšupielādēt.
 28. Administrācijai ir tiesības bloķēt vai dzēst jebkuru attēlu, kas neatbilst vietnes noteikumiem. Lietotāji var augšupielādēt personiskus atklāti erotiskus attēlus, bet tie nedrīkst būt publiski pieejami. Attēli, kuros ir nepilngadīgie, un kur lietotājs nav redzams vai redzams slikti, tiks dzēsti bez brīdinājuma. Ir aizliegts arī augšupielādēt vairākus identiskus attēlus.
 29. Pornogrāfiska un seksuāla rakstura pakalpojumu izplatīšana, un jebkāda veida reklāma ir aizliegta vietnē bez flirts.lv atļaujas
 30. Ja, izmantojot vietni, Lietotājs ir radījis zaudējumus flirts.lv, citiem lietotājiem vai trešajām pusēm- par to jāmaksā un jāsedz zaudējumi
 31. Ja Lietotājs iesaistās aizliegtās darbībās flirts.lv, tās nekavējoties tiks pārtrauktas un flirts.lv informācija, kas ir saskaņā ar tiesību aktiem, tiks nekavējoties izņemta un var tikt nodota tiesu iestādēm un / vai citām kompetentām iestādēm..
 32. Lietotājs, kurš pamana aizliegtu informāciju vai ievēro, ka tiek veiktas aizliegtas darbības flirts.lv, nekavējoties informē flirts.lv administrāciju.
 33. Lietotājs ir atbildīgs par aizliegtu darbību veikšanu un / vai aizliegtas informācijas augšupielādi flirts.lv. Flirts.lv informēs tiesu iestādes un / vai kompetentās iestādes par tiesību aktu pārkāpumiem.
 34. Ikviens vietnes apmeklējums, izmantojot programmēšanas kodus, kā arī HTML kodus vai jebkuru skripto programmatūras lietojumu, lai iegūtu priekšrocības, kaitētu vietnei vai tā dalībniekiem, ir aizliegts, lietotāja profils tiks nekavējoties dzēsts un par pārkāpumiem, tiks ziņots izmeklēšanas iestādēm un ierosināta kriminālatbildība.
 35. Lietotājam ir tiesības nosūtīt sūdzību par pakalpojumu pieejamību vai kvalitāti, nosūtot to uz elektronisko pasta adresi support@flirts.lv vai rakstiski pa pastu. Sūdzība tiks izskatīta 14 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, nosūtot atbildi uz sūdzībā norādīto kontaktinformāciju.

  Ja sūdzība tiek atzīta par nepamatotu un Lietotājs nepiekrīt sūdzības atzīšanai par nepamatotu, Lietotājam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvās strīdu izšķiršanas iespējas, iesniedzot rakstisku pieteikumu pakalpojumu sniedzējam par ārpustiesas strīda izšķiršanu, norādot:

  - vārds, uzvārds, kontaktinformācija;

  - pieteikuma iesniegšanas datums;

  - strīda būtība, prasība un pamatojums, uz kuru tie balstīti.

  Informācija par ārpustiesas strīdu izšķiršanu un ārpustiesas strīdu izšķiršanu:

  - Informācija par strīdu izšķiršanas procesu:

  www.ptac.gov.lv/lv/content/strīdu-risinasanas-process;

  - informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu datu bāzi:

  http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija;

  http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze.

  - Strīdu izšķiršanas tiešsaistē informācija (SIT): ja rodas problēma ar nopirkto tiešsaistes produktu vai pakalpojumu, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību neatkarīgai strīdu izšķiršanas iestādei. Saites uz SIT platformu:

  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 36. Piekrītot noteikumiem, Lietotājs piekrīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies viņa darbības rezultātā, kas ir pretrunā ar lietošanas noteikumiem.

Kas ir sīkdatnes

Kā visas profesionālās vietnes, arī šī vietne izmanto sīkdatnes jeb mazos failus, kas tiek lejupielādēti datorā, lai portāla lietošana būtu ērtāka. Šajā lapā ir pieejama informācija par to, ko šie sīkfaili apkopo, kā mēs to lietojam un kāpēc mums tie ir jāuzglabā. Mēs arī atklāsim, kā atteikties no šo sīkfailu saglabāšanu, taču tas var pazemināt vai apstādināt dažus vietņu funkcionalitātes elementus.

Plašāka informācija par sīkdatnēm - Wikipedia rakstā par HTTP sīkfailiem.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes

Sīkdatnes mēs izmantojam tālāk minētajiem nolūkiem. Diemžēl vairumā gadījumu nav noteiktu opciju sīkdatņu atspējošanai, taču tas būtiski neietekmē šīs vietnes funkcionalitāti un funkcijas. Ieteicams saglabāt sīkdatnes, ja neesat pārliecināts, vai tās būs nepieciešamas, lai nodrošinātu Tavu pakalpojuma darbību.

Atspējot sīkdatnes

Tu vari novērst sīkfailu iestatījumus, pielāgojot pārlūkprogrammas iestatījumus (skatiet pārlūkprogrammas palīdzību, kā to izdarīt). Lūdzam ņemt vērā, ka sīkdatņu atspējošana ietekmēs šīs un daudzu citu jūsu apmeklēto vietņu funkcionalitāti. Atspējojot sīkdatnes, parasti tiek atspējota arī konkrēta šīs vietnes funkcionalitāte un funkcijas. Tāpēc ieteicams izslēgt sīkdatnes.

Mūsu sīkdatnes

Ja izveidosi savu profilu, mēs izmantosim sīkdatnes, lai pārvaldītu reģistrācijas procesu un vispārējo administrāciju. Šīs sīkdatnes parasti tiek izdzēstas, kad Tu pārtrauc darbību, tomēr dažos gadījumos tās var saglabāties, lai atcerētos vietnes preferences, kad izgāji no profila.

Mēs izmantojam sīkdatnes, kad Tu mums pieslēdzies - tā mums ir vieglāk saglabāt šo faktu atmiņā. Tas pasargās Tevi no atkārtotas pieslēgšanās ikreiz, kad apmeklē jaunu lapu. Šīs sīkdatnes parasti tiek noņemtas, kad Tu izej no profila - tas pierāda, ka ierobežotās funkcijas ir pieejamas tikai tad, kad pieslēdzies portālam.

Šī vietne piedāvā jaunumu abonēšanu e-pastā - un sīkdatnes palīdz atcerēties, vai Tu jau esi reģistrējies un vai Tev rādīt paziņojumus, kas attiecas tikai uz tiem, kuri reģistrējas vai atsakās no reģistrācijas.

Lai darbība mūsu portālā Tev būtu ērta un noderīga, mēs piedāvājam veidu, kā iestatīt savas preferences, kas palīdzēs noteikt, kā šī vietne darbojas, kad Tu to lieto. Lai saglabātu savas preferences, mums ir jānosaka sīkdatnes - šī informācija būs noderīga ikreiz, kad pieslēdzies šai vietnei.

Trešo personu sīkdatnes

Atsevišķos gadījumos mēs mēs arī izmantojam sīkdatnes, ko nodrošina uzticamas trešās personas. Turpmāk tekstā - informācija par trešo personu sīkdatnēm, ar kurām Tev varētu nākties saskarties, izmantojot šo vietni.

Šajā vietnē tiek izmantots Google Analytics, kas ir viens no izplatītākajiem un uzticamākajiem analīzes risinājumiem tīmeklī, lai palīdzētu mums saprast, kā Tu lieto šo vietni, un veidus, kā mēs varam uzlabot vietnes darbību. Šīs sīkdatnes var noteikt tādus datus kā, piemēram, cik ilgu laiku Tu pavadi šajā vietnē un kādas citas vietnes Tu apmeklē - šī informācija mums var noderēt, pilnveidojot mūsu saturu.

Plašāka informācija par Google Analytics sīkdatnēm - oficiālajā Google Analytics lapā.

Pārdodot savus pakalpojumus, mums ir svarīga statistika par to, cik daudzi mūsu vietnes apmeklētāji reāli veic pirkumus, un šīs sīkdatnes ļauj šo informāciju noteikt. Tas ir būtiski gan vietnes lietotājiem, gan mums, jo, pateicoties šiem datiem, mēs varam precīzi izstrādāt biznesa prognozes, kas ļauj mums kontrolēt mūsu reklāmas un pakalpojumu izmaksas, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo cenu.

Pakalpojumā Google AdSense, kuru mēs izmantojam, lai rādītu reklāmu, tiek izmantots DoubleClick sīkfails, lai rādītu vairāk atbilstošas reklāmas visā tīmeklī un ierobežotu reižu skaitu, kad konkrēta reklāma Tev tiek rādīta.

Lai iegūtu plašāku informāciju par Google AdSense, iesakām skatīt oficiālo Google AdSense konfidencialitātes sadaļu “Biežāk uzdotie jautājumi”.

Mēs izmantojam reklāmas, lai kompensētu šīs vietnes darbības izmaksas un nodrošinātu finansējumu turpmākajai attīstībai. Šīs vietnes reklāmas sīkdatnes ir radītas, lai nodrošinātu Tavām interesēm atbilstošāko reklāmas saturu.

Mums ir būtiski noskaidrot, vai lietotāji mūsu vietni apmeklē, izmantojot kādu no mūsu partnera vietnēm, kuras mūs reklāmē. Šīs sīkdatnes ļauj mums noteikt šo informāciju un veidu, kā mēs par to varam atlīdzināt mūsu partneriem, kā arī piešķirt bonusus pakalpojumiem.

Šajā vietnē mēs arī izmantojam sociālo mediju pogas un/vai spraudņus, kas ļauj uzturēt saikni ar savu sociālo tīklu dažādos veidos.

Lai to nodrošinātu, Facebook un Draugiem.lv uzstāda sīkfailus, izmantojot mūsu vietni - tos var izmantot, lai uzlabotu Tavu profilu vietnē vai izmantotu viņu rīcībā esošos datus dažādos nolūkos, kas izklāstīti šo vietņu konfidencialitātes politikās.

Vairāk informācijas

Ceram, ka sniedzām Tev saprotamu skaidrojumu par sīkdatnēm. Taču, kā jau iepriekš minējām, ja neesi pārliecināts par to, vai kādas no sīkdatnēm Tev ir nepieciešamas, labāk atstāt tās iespējotas, jo tās var mijiedarboties ar funkcijām, ko Tu izmanto mūsu vietnē. Tomēr, ja Tev ir vēl kādi neskaidri jautājumi, lūdzam par to mūs informēt, izmantojot mūsu kontaktformu sadaļā “Palīdzība”.Atteikuma veidlapa

Iepazīšanās portāls Flirts.lv pieder: Legacy Ventures OÜ, reģ. nr. 14004533, adrese - Narva mnt 5, Tallinn, Harjumaa, 10117. Kontakttālrunis: +37125910529. E-pasts: support@flirts.lv